Stavební činnost

Zajištění projektové dokumentace  staveb a objektů od fáze studie, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení až po realizační dokumentaci.

Zpracování provozních řádů vodohopodářských objektů.

K dispozici je autorizační oprávnění pro vodohospodářské stavby( viz dokumenty ).

Dokumantace se zpracovává v AutuCadu.

Projektová dokumentce ostatních oborů je zajišťována na základě spolupráce s jinými projekčními kancelářemi.

Zajištění inženýrských činností vedoucích k získání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení na základě námi zpracované projektové dokumentace nebo dokumentace, kterou zajistil zákazník u jiného zhotovitele.

Činnost stavebního dozora při realizaci staveb.

Inženýrská činnost související se zkušebním provozem včetně zajištění všech potřebných měření nutných k úspěšnému ukončení zkušebního provozu.

Inženýrská činnost v závěru prací, vedoucí k získání kolaudačního souhlasu ( kolaudačního rozhodnutí - u staveb povolených podle starého stavebního zákona).

Provádění vodohospodářských staveb a objektů jako hlavní zhotovitel nebo jako sudodavatel.

Provádění vyšší dodávky stavby, kde ostatní realizace provádějí subdodavatelské firmy.

Nejčastějšími stavbami-objekty jsou průmyslové stavby, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, vodojemy, čerpací stanice čistých i splaškových vod.

Jedná se o výrobu atypických plastových čistíren odpadních vod a nádrží, o výrobu atypických součástí vodohospodářských objektů z plastů (PP, PE) a kovů.